Giáo DụcXem thêm

Viết đoạn văn tiếng Anh nói về môi trường.

Viết đoạn văn tiếng Anh nói về môi trường.

Write a paragraph about pollution. (Viết đoạn văn tiếng Anh nói về môi trường.)

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Viết đoạn văn tiếng Anh nói về môi trường.

Pollution is the biggest problem in the world now. There are many types of contamination including air pollution, noise pollution, water pollution, land pollution,… There are many factors leading to pollutions. First of all, CO2 is the main source of thread in the world. This emission from factories, burning fossil fuels, deforestations,… make the earth warmer. As a results, the sea level is rising and many other severe disasters happen, air is also polluted by waste and dirt, which affect directly on the human’s life. Also, waste from factories, pollutants released during the manufacturing process and toxic chemicals when farming pollute the source of water and land. Those toxic components increase diseases like cancer and poisons. Besides, sound from building and from vehicles on the streets create noise pollution, which annoy people and make them stressed. So what we can do to protect our planet? First, grow more trees and stop deforestations. Forests play vital roles on earth so try to protect them as well as nature. Second, using alternative powers like solar energy, wind or tide to reduce the amount of fossil fuels. To students, making use of public transports or bicycle is not only environment friendly but also good for health. Finally, government have to pass laws and fine severely the companies that release too much waste without didn’t any process. After that, we will definitely gain achievements.

Dịch:

Ô nhiễm là vấn đề lớn nhất trên thế giới. Có rất nhiều loại ô nhiễm bao gồm ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất … Có rất nhiều yếu tố dẫn đến ô nhiễm. Trước hết, CO2 là nguồn chủ yếu của sự ô nhiễm trên thế giới. Khí thải này từ các nhà máy sản xuất, việc đốt nhiên liệu hoá thạch, phá rừng, … làm cho trái đất nóng hơn. Kết quả là mực nước biển đang gia tăng và nhiều thảm hoạ nghiêm trọng khác xảy ra, không khí cũng bị ô nhiễm bởi chất thải và chất bẩn, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của con người. Ngoài ra, chất thải từ các nhà máy, các chất gây ô nhiễm trong quá trình sản xuất và các chất độc hại khi làm nông nghiệp làm ô nhiễm nguồn nước và đất đai. Những thành phần độc hại này làm tăng các bệnh như ung thư và ngộ độc. Bên cạnh đó, âm thanh từ việc xây dựng và từ các phương tiện giao thông trên đường phố tạo ra ô nhiễm tiếng ồn, làm mọi người khó chịu và làm cho họ căng thẳng. Vậy chúng ta có thể làm gì để bảo vệ hành tinh của chúng ta? Thứ nhất, trồng nhiều cây hơn và ngăn chặn nạn phá rừng. Rừng đóng vai trò quan trọng trên trái đất vì vậy hãy cố gắng bảo vệ chúng cũng như tự nhiên. Thứ hai, sử dụng năng lượng thay thế như năng lượng mặt trời, gió hoặc thủy triều để giảm lượng nhiên liệu hóa thạch. Đối với sinh viên, sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc xe đạp không chỉ thân thiện với môi trường mà còn tốt cho sức khoẻ. Cuối cùng, chính phủ phải thông qua luật lệ và nghiêm chỉnh các công ty thảiquá nhiều chất thải mà không có bất kỳ quy trình xử lý nào. Sau đó, chúng ta chắc chắn sẽ đạt được thành tích.

Xem thêm

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Viết đoạn văn tiếng Anh nói về môi trường.

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *