Giáo DụcTiếng anh 8 - mới

Look at the sample paragraph and fill the outline below. Make notes, then write a paragraph on the following topic.

Look at the sample paragraph and fill the outline below. Make notes, then write a paragraph on the following topic.

4. Look at the sample paragraph and fill the outline below. (Nhìn vào đoạn văn mẫu và điền vào dàn bài bên dưới.)

5. Make notes, then write a paragraph on the following topic. (Ghi chú, sau đó viết một đoạn văn về chủ đề sau.)

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Look at the sample paragraph and fill the outline below. Make notes, then write a paragraph on the following topic.

4. Look at the sample paragraph and fill the outline below. (Nhìn vào đoạn văn mẫu và điền vào dàn bài bên dưới.)

I disagree with theidea that robots willonly bring benefits to people in the future. Robots will also have some negative effects. Firstly, they will be very expensive and we will spend too much money buying and fixing them. Secondly, robots in factories will be able to do everything the workers do, so robots will make them jobless. Thirdly, robots in our home will do all the housework for us, so we will become lazy and inactive. In short, robots will do many things for us, but, they may not improve the quality of our lives.

Hướng dẫn dịch:

Tôi không đồng ý với ý kiến rằng người máy sẽ chỉ mang đến lợi ích cho những người trong tương lai.

Người máy cũng sẽ có vài tác động tiêu cực. Đầu tiên, chúng sẽ rất đắt tiền và chúng ta sẽ phải dành quá nhiều tiền mua và sửa chúng. Thứ hai, người máy trong nhà máy sẽ có thể làm mọi thứ mà công nhân làm, vì vậy người máy sẽ làm họ thất nghiệp. Thứ ba, người máy trong gia đình chúng ta sẽ làm tất cả việc nhà cho chúng ta, vì vậy chúng ta sẽ trở nên lười biếng và thụ động. Tóm lại, người máy sẽ làm nhiều việc cho chúng ta, nhưng chúng có thể không cải thiện chất lượng cuộc sống chúng ta.

Introduction: disagree

  • Idea 1: they will be very expensive and we will spend too much money buying and fixing them.
  • Idea 2: robots in factories will be able to do everything the workers do, so robots will make them jobless.
  • Idea 3: robots in our home will do all the housework for us, so we will become lazy and inactive.

Conclusion: not always good.

5. Make notes, then write a paragraph on the following topic. (Ghi chú, sau đó viết một đoạn văn về chủ đề sau.)

With the help of technology, students will bebefit greatly from studying by themselves at home (với sự giúp đỡ của công nghệ, học sinh sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ việc tự học ngay tại nhà.)

Bài làm:

With the help of technology, students can get many chances to study. Firstly, students can learn whatever they want. They can easily find online programs, courses that are suitable. Secondly, learning at home is comfortable. They won’t have to get up early to attend class which has a lot of students. All they need is sitting at home and all the lessons are available. So, they can easily arrange the study schedule. They can study whenever you want. Finally, of course, E-learning is much cheaper than traditional learning. There are many courses and programs which are free. All in all, technology brings many great benefits in education.

Hướng dẫn dịch:

Với sự giúp đỡ của công nghệ, học sinh có rất nhiều cơ hội để học tập. Đầu tiên, học sinh có thể học bất cứ khi nào mà họ muốn. Họ có thể dễ dàng tìm những chương trình hay khóa học trực tuyến phù hợp. Thứ hai, học tại nhà rất thoải mái. Họ không phải thức dậy rất sớm để đến lớp với những lớp học rất đông học sinh. Tất cả những gì mà họ cần là ngồi ở nhà và mọi bài giảng đều có sẵn. Vì thế, học có thể dễ dàng sắp xếp lịch học. Họ có thể học bất khi khi nào muốn học. Cuối cùng, học trực tuyến tất nhiên rẻ hơn rất nhiều so với học truyền thống. Có rất nhiều khóa học hay chương trình học miễn phí. Tóm lại, công nghệ mang lại rất nhiều lợi ích lớn trong việc giáo dục.

Tiếng anh 8 – mới

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Look at the sample paragraph and fill the outline below. Make notes, then write a paragraph on the following topic.

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Tiếng anh 8 – mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *