Giáo DụcLớp 12

Lời giải bài 7,8 chuyên đề Các dạng bài tập thường gặp về Di truyền học quần thể

Lời giải bài 7,8 chuyên đề Các dạng bài tập thường gặp về Di truyền học quần thể

Lời giải chi tiết:

 

Bạn đang xem: Lời giải bài 7,8 chuyên đề Các dạng bài tập thường gặp về Di truyền học quần thể

Bài 7:  Ở gà, cho biết các kiểu gen: AA qui định lông đen, Aa qui định lông đốm, aa qui định lông trắng. Một quần thể gà có 410 con lông đen, 580 con lông đốm, 10 con lông trắng.

           a. Cấu trúc di truyền của quần thể nói trên có ở trạng thái cân bằng không?

           b. Quần thể đạt trạng thái cân bằng với điều kiện nào?

           c. Xác định cấu trúc di truyền của quần thể khi đạt trạng thái cân bằng?

Giải:

a. Cấu trúc di truyền của quần thể được xác định dựa vào tỉ lệ của các kiểu gen:

   – Tổng số cá thể của quần thể:  580 + 410 + 10 =1000

– Tỉ lệ thể đồng hợp trội AA  là    410/1000 = 0,41

– Tỉ lệ thể dị hợp Aa là         580/1000 = 0,58 

– Tỉ lệ thể đồng hợp lặn aa là    10/1000 = 0.01

=> Cấu trúc di truyền của quần thể như sau:

      0.41 AA  +  0.58aa  +  0.01aa

– Cấu trúc này cho thấy quần thể không ở trạng thái cân bằng vì

     0,41  x  0,01  =  (0,58/2)2    

      =>  0,0041  =  0.0841.

b. Điều kiện để quần thể đạt vị trí cân bằng di truyền khi quá trình ngẫu phối diễn ra thì ngay ở thế hệ tiếp theo quần thể đã đat sự cân bằng di truyền

c. Tần số alen A là    0,41  +  0,58/2  =   0.7

    Tần số của alen a là   1  –   0.7  =   0,3

Sau khi quá trình ngẫu phối xãy ra thì cấu trúc di truyền của quần thể ở thể hệ sau  là

    (0,7A:0,3a)  x  (0,7A:0,3a)           =>   0,49AA + 0,42Aa + 0,09aa

Với cấu trúc trên quần thể đạt trạng thái cân bằng vì thoả mãn

      (0,9)2 AA  + 2(0,7 x 0,3) Aa  +  (0,3)2 aa

Bài 8:  Một quần thể sóc có số lượng như sau 1050 con lông nâu đồng hợp, 150 con lông nâu dị hợp, 300 con lông trắng, màu lông do một gen gồm 2 alen qui định. Tìm tần số tương đối của các alen?

Giải:

– Tính trạng lông nâu là trội do A quy định

– Tính trạng lông trắng là lặn do a quy định

– Tỉ lệ thể đồng hợp trội AA  là:    1050/1500 = 0,7

– Tỉ lệ thể dị hợp Aa là:        150/1500 = 0,1

– Tỉ lệ thể đồng hợp lặn aa là: 300/1500 = 0,2

Vậy cấu  trúc di truyền của quần thể là: 0,7AA; 0,1Aa; 0,2aa

Lớp 12

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Lời giải bài 7,8 chuyên đề Các dạng bài tập thường gặp về Di truyền học quần thể

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *