Giáo DụcTiếng anh 8 - mới

Imagine that you are joining a writing contest about customs and traditions and have chosen to write about the Obon Dance. Now write a description of thiis dance. Begin with the following sentence.

Imagine that you are joining a writing contest about customs and traditions and have chosen to write about the Obon Dance. Now write a description of thiis dance. Begin with the following sentence.

5. Imagine that you are joining a writing contest about customs and traditions and have chosen to write about the Obon Dance. Now write a description of thiis dance. Begin with the following sentence.

(Tưởng tượng rằng em đang tham gia một cuộc thi viết về phong tục và truyền thông và chọn viết về điệu múa Obon. Bây giờ viết một bài miêu tả về điệu múa này. Bắt đầu với câu sau đây.)

6. When you have finished, swap your work with a partner. Did they add anything different? Can you spot any mistakes in their work? Share your ideas.

Bạn đang xem: Imagine that you are joining a writing contest about customs and traditions and have chosen to write about the Obon Dance. Now write a description of thiis dance. Begin with the following sentence.

(Khi hoàn thành xong, hãy trao đổi bài viết với các bạn học. Bạn ấy có bổ sung thêm điều gì khác không? Bạn có thể nhận ra các lỗi trong bài biết của bạn ấy không? Chia sẻ ý kiến của bạn.)

Lời giải chi tiết:

5. Imagine that you are joining a writing contest about customs and traditions and have chosen to write about the Obon Dance. Now write a description of thiis dance. Begin with the following sentence. 

(Tưởng tượng rằng em đang tham gia một cuộc thi viết về phong tục và truyền thông và chọn viết về điệu múa Obon. Bây giờ viết một bài miêu tả về điệu múa này. Bắt đầu với câu sau đây.)

There is a tradition in Japan that people perform the Obon dance during the Obon festival.

Bài làm:

There is a tradition in Japan that people perform the Obon dance during the Obon festival. The orginal meaning of this festival is to honour their ancestors. The festival is celebrated in mid-August in many regions of Japan and mid-July in other regions. There are many different forms of Obon dance in different regions. The most typical form is circle dance. In order to perform it, people make a circle around a yagura, a high wooden stage; some dancers move clockwise, and some counter-clockwise. Obon dance is a beautiful tradition that needs to be preserved because it is one of the most important traditions. Lots of people come back to reunite with their families during the Obon festival. I really like this dance.

Hướng dẫn dịch:

Có một truyền thống ở Nhật Bản đó là người ta biểu diễn điệu múa Obon trong suốt lễ hội Obon. Ý nghĩa gốc của lễ hội này là để nhớ về tổ tiên của họ. Lễ hội được tổ chức vào giữa tháng 8 ở nhiều vùng Nhật Bản và vào giữa tháng 7 ở các vùng khác. Có nhiều hình thức múa Obon khác nhau ở nhiều vùng khác nhau. Hình thức phổ biến nhất là múa vòng tròn. Để trình diễn nó, người ta làm thành một vòng tròn quanh một yagura, một sân khấu cao bằng gỗ; vài vũ công di chuyển theo kim đồng hồ, và vài người ngược chiều kim đồng hồ. Múa Obon là một nét đẹp truyền thống cần được bảo tồn vì nó là một trong những truyền thống quan trọng nhất. Nhiều người trở về đoàn tụ cùng gia đình vào dịp Lễ hội Obon. Tôi thật sự rất thích điệu múa này.

6. When you have finished, swap your work with a partner. Did they add anything different? Can you spot any mistakes in their work? Share your ideas.

(Khi hoàn thành xong, hãy trao đổi bài viết với các bạn học. Bạn ấy có bổ sung thêm điều gì khác không? Bạn có thể nhận ra các lỗi trong bài biết của bạn ấy không? Chia sẻ ý kiến của bạn.)

Các bạn tự trao đổi bài cho nhau, tìm lỗi và tự nhận xét nhé.

Tiếng anh 8 – mới

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Imagine that you are joining a writing contest about customs and traditions and have chosen to write about the Obon Dance. Now write a description of thiis dance. Begin with the following sentence.

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Tiếng anh 8 – mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *