Giáo DụcLớp 4

Giải câu 1 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 134

Giải câu 1 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 134

Câu 1: Trang 134 sgk toán lớp 4

a) Viết tiếp vào chỗ chấm:

Nhận xét:     $\frac{2}{3}$ x $\frac{4}{5}$  = ….. ;      $\frac{4}{5}$ x $\frac{2}{3}$  = ….

Bạn đang xem: Giải câu 1 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 134

Vậy :            $\frac{2}{3}$ x $\frac{4}{5}$  …  $\frac{4}{5}$ x $\frac{2}{3}$

Tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ các phân số trong một tích thì tích của chúng không thay đổi.

Nhận xét:  ($\frac{1}{3}$ x $\frac{2}{5}$) x  $\frac{3}{4}$ = …  ;    $\frac{1}{3}$ x ($\frac{2}{5}$ x  $\frac{3}{4}$ ) = … 

Vậy:  ($\frac{1}{3}$ x $\frac{2}{5}$) x  $\frac{3}{4}$  … $\frac{1}{3}$ x ($\frac{2}{5}$ x  $\frac{3}{4}$ )

Tính chất kết hợp: Khi nhân một tích hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể nhân phân số thứ nhất với tích của phân số thứ hai và phân sô thứ  3.

Nhận xét:  ($\frac{1}{5}$ + $\frac{2}{5}$) x  $\frac{3}{4}$  = ….;      $\frac{1}{5}$ x $\frac{3}{4}$  +  $\frac{2}{5}$ x  $\frac{3}{4}$  = …

Vậy : ($\frac{1}{5}$ + $\frac{2}{5}$) x  $\frac{3}{4}$  …. \frac{1}{5}$ x $\frac{3}{4}$  +  $\frac{2}{5}$ x  $\frac{3}{4}$ 

b) Tính bằng hai cách:

$\frac{3}{22}$ x $\frac{3}{11}$ x22$

($\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{3}$) x $\frac{2}{5}$

$\frac{3}{5}$ x $\frac{17}{21}$ + $\frac{17}{21}$ x $\frac{2}{5}$

Lời giải chi tiết:

a) Nhận xét:    

$\frac{2}{3}$ x $\frac{4}{5}$  =  $\frac{2 \times 4}{3 \times 5}$ = $\frac{8}{15}$

$\frac{4}{5}$ x $\frac{2}{3}$  = $\frac{4\times 2}{5 \times 3}$ = $\frac{8}{15}$

Vậy :            $\frac{2}{3}$ x $\frac{4}{5}$ =  $\frac{4}{5}$ x $\frac{2}{3}$ ( cùng = $\frac{8}{15}$)

Tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ các phân số trong một tích thì tích của chúng không thay đổi.

Nhận xét: 

($\frac{1}{3}$ x $\frac{2}{5}$) x  $\frac{3}{4}$ =  $\frac{1\times 2}{3 \times 5}$ x $\frac{3}{4}$  =   $\frac{2}{15}$ x $\frac{3}{4}$  = $\frac{2\times 3}{15 \times 4}$ = $\frac{6}{60}$

$\frac{1}{3}$ x ($\frac{2}{5}$ x  $\frac{3}{4}$ ) =  $\frac{1}{3}$ x $\frac{2\times 3}{5 \times 4}$ = $\frac{1}{3}$ x $\frac{6}{20}$ = $\frac{1\times 6}{3 \times 20}$ = $\frac{6}{60}$

Vậy:  ($\frac{1}{3}$ x $\frac{2}{5}$) x  $\frac{3}{4}$ =  $\frac{1}{3}$ x ($\frac{2}{5}$ x  $\frac{3}{4}$ ) = $\frac{6}{60}$

Tính chất kết hợp: Khi nhân một tích hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể nhân phân số thứ nhất với tích của phân số thứ hai và phân số thứ  3.

Nhận xét: 

($\frac{1}{5}$ + $\frac{2}{5}$) x  $\frac{3}{4}$  =$\frac{1 + 2}{5}$ x $\frac{3}{4}$  =  $\frac{3}{5}$ x $\frac{3}{4}$  = $\frac{3\times 3}{5 \times 4}$ = $\frac{9}{20}$

$\frac{1}{5}$ x $\frac{3}{4}$  +  $\frac{2}{5}$ x  $\frac{3}{4}$  = $\frac{1\times 3}{5 \times 4}$ + $\frac{2\times 3}{5 \times 4}$ = $\frac{3}{20}$ + $\frac{6}{20}$ = $\frac{9}{20}$

Vậy : ($\frac{1}{5}$ + $\frac{2}{5}$) x  $\frac{3}{4}$  = $\frac{1}{5}$ x $\frac{3}{4}$  +  $\frac{2}{5}$ x  $\frac{3}{4}$  = $\frac{9}{20}$

b) Tính bằng hai cách:

$\frac{3}{22}$ x $\frac{3}{11}$ x22$

Cách 1:

$\frac{3}{22}$ x $\frac{3}{11}$ x22 =$\frac{3 \times 3 \times 22}{22 \times 11}$ 

= $\frac{3 \times 3 }{11}$ (cả tử và mẫu rút gọn 22)

= $\frac{9 }{11}$

Cách 2:

$\frac{3}{22}$ x $\frac{3}{11}$ x22$ = $\frac{3}{22}$ x ($\frac{3}{11}$ x22)

 = $\frac{3}{22}$ x $\frac{3 \times 22}{11}$ = $\frac{3}{22}$ x $\frac{3 \times 22}{11}$

= $\frac{3}{22}$ x $\frac{3 \times 11 \times 2}{11}$ = $\frac{3}{22}$ x $\frac{6}{1}$ (rút gọn cả tử và mẫu cho 11)

= $\frac{3 \times 6}{22} = $\frac{9 }{11}$

($\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{3}$) x $\frac{2}{5}$

Cách 1:

($\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{3}$) x $\frac{2}{5}$ = ($\frac{3}{6}$ + $\frac{2}{6}$) x $\frac{2}{5}$

= $\frac{5}{6}$ x $\frac{2}{5}$ = $\frac{5 \times 2}{6 \times 5}$  = $\frac{2}{6}$ (rút gọn cả tử và mẫu cho 5)

= $\frac{1}{3}$

Cách 2:

($\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{3}$) x $\frac{2}{5}$ = $\frac{1}{2}$ x $\frac{2}{5}$ + $\frac{1}{3}$ x $\frac{2}{5}$

= $\frac{1 \times 2}{2 \times 5}$  + $\frac{2 \times 1}{5 \times 3}$  = $\frac{2}{10}$ + $\frac{2}{15}$

= $\frac{6}{30}$ + $\frac{4}{30}$ = $\frac{10}{30}$= $\frac{1}{3}$

$\frac{3}{5}$ x $\frac{17}{21}$ + $\frac{17}{21}$ x $\frac{2}{5}$

Cách 1:

$\frac{3}{5}$ x $\frac{17}{21}$ + $\frac{17}{21}$ x $\frac{2}{5}$

= $\frac{3 \times 17}{5 \times 21}$  + $\frac{17 \times 2}{21 \times 5}$  = $\frac{51}{105}$ + $\frac{34}{105}$

= $\frac{85}{105}$= $\frac{85 : 5}{105 : 5}$=  $\frac{17}{21}$

Cách 2:

$\frac{3}{5}$ x $\frac{17}{21}$ + $\frac{17}{21}$ x $\frac{2}{5}$  = ($\frac{3}{5}$ + $\frac{2}{5}$ ) x  $\frac{17}{21}$

= $\frac{5}{5}$ x  $\frac{17}{21}$ = 1 x  $\frac{17}{21}$ = $\frac{17}{21}$

Lớp 4

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải câu 1 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 134

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *