Giáo DụcXem thêm

Đáp án bài tập 2 câu điều kiện loại 3 The conditional sentence type III

Đáp án bài tập 2 câu điều kiện loại 3 The conditional sentence type III

Lời giải chi tiết:

Đề bài

Bạn đang xem: Đáp án bài tập 2 câu điều kiện loại 3 The conditional sentence type III

Bài tập 2: Chọn đáp án đúng

1. If I __________the same problem you had as a child, I might not have succeeded in life as well as you have.
A. have                             B. would have
C. had had                  D. should have
2. I __________you sooner had someone told me you were in the hospital.
A. would have visited           B. visited                      
C. had visited                       D. visit
3. If I__________more help, I would call my neighbor.
A. needed                           B. should I need
C. I have needed                D. I should need
4. __________then what I know yesterday, I would have saved myself a lot of time and trouble over the years.
A. If I had known                  B. did I know
C. If I know                        D. If I would know
5. Do you think there would be less conflict in the world if all people __________the same language?
A. spoke                            B. speak
C. had spoken                   D. will speak
6. If you can give me one good reason for your acting like this, __________this incident again.
A. I will never mention         B. I never mention    
C. will I never mention         D. I don’t mention
7. If I had known you were asleep, I __________so much noise when I came in.
A. didn’t make                    B. wouldn’t have made        
C. won’t make                    D. don’t make

Đáp án

1. C

2. A

3. A

4. A

5. A

6. B

Xem thêm

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Đáp án bài tập 2 câu điều kiện loại 3 The conditional sentence type III

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *