Giáo Dục

Bài tập 2 Trang 25, 26 SBT tiếng Anh 8

Bài tập 2 Trang 25, 26 SBT tiếng Anh 8

2. You are giving advice to a friend. Use ought to or ought not to.

Example:

Your friend is always getting bad marks because he plays computer games too much. Advise him to stop playing computer games.

Bạn đang xem: Bài tập 2 Trang 25, 26 SBT tiếng Anh 8

You ought to stop playing computer games.

a) Your friend has a bad toothache. Advise him to go to the dentist.

_________________________________________________________________.

b) Your friend is going to visit China. Advise him to learn a few Chinese words before he goes.

_________________________________________________________________.

c) Your friend is riding a bicycle so fast. You think this is dangerous. Advise him not to do it.

_________________________________________________________________.

d) It’s very cold, but your friend is usually wearing a T-shirt and jeans. Advise him to put on warm clothes.

_________________________________________________________________.

e) Your friend has a bad cold. He has to go to the English Speaking Club this evening. Advise him to stay at home.

_________________________________________________________________.

f) Your friend is always watching TV. He’s going to have final exams. Advise him not to do it.

_________________________________________________________________.

g) Your friend begin smoking. Advise him to stop smoking.

_________________________________________________________________.

h) Your friend is going to study in the USA, but his English is poor. Advise him to improve his English before he leaves.

_________________________________________________________________.

Lời giải chi tiết:

a) You ought to go to the dentist.

b) You ought to learn a few Chinese words before you go.

c) You ought not to ride a bicycle so fast.

d) You ought to put on warm clothes.

e) You ought to stay at home.

f) You ought not to always watch TV.

g) You ought to stop smoking.

h) You ought to improve your English before you leave.

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Bài tập 2 Trang 25, 26 SBT tiếng Anh 8

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *