Giáo Dục

Bài tập 1 Trang 25 SBT Tiếng Anh 8

Bài tập 1 Trang 25 SBT Tiếng Anh 8

1. Complete the following sentences with have to or must.

Example:

Oh! It’s late. I have to (must) go home now.

Bạn đang xem: Bài tập 1 Trang 25 SBT Tiếng Anh 8

a) Many children in Britain _______ wear uniform when they go to school.

b) You really _______ work harder and harder for the coming examinations.

c) Many boys and girls in my school _______ wear glasses because they are short-sighted.

d) I’m afraid I can’t come tomorrow. I _______ work late to finish my project.

e) I _______ do my homework everyday.

f) Sorry. We _______ go or we’ll miss the last train.

g) – Why _______ he _______ get up early?

– Because he _______ deliver milk to every house in the neighborhood.

h) You _______ put knives out of children’s reach.

i) We haven’t got much time. We _______ hurry.

Lời giải chi tiết:

a) have to / must

b) have to / must

c) have to

d) have to

e) have to / must

f) have to / must

g) does he have to; has to

h) must

i) must

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Bài tập 1 Trang 25 SBT Tiếng Anh 8

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *